Značenje Dedukcija
Što Dedukcija znači? Ovdje možete pronaći 4 značenja riječi Dedukcija Također, možete i sami dodati definiciju riječi Dedukcija

1

1   0

Dedukcija


Zakljuèak u kojemu (kada je valjan) konkluzija ne sadrži nikoju informaciju koja veæ nije bila prisutna u premisama, ili èiji je korespondentni kondicional tautologija. Vidi korespondentni kondici [..]
Izvor: marul.ffst.hr

2

1   0

Dedukcija


(od lat. de-ducere = odvoditi, izvoditi), svaki logički i ontološki postupak u kome se od općeg izvodi pojedinačno. Dedukcija je umski proces u kome se silazi od općih i univerzalnih sudova i pri [..]
Izvor: filozofija.org

3

0   0

Dedukcija


Kantov pojam za postupak kojim opravdava primjenu čistih pojmova uma, ili kategorija, na predmete iskustva, dokazujući nužnost primjene kategorija da bi se mogli misliti predmeti iskustva, koji bi [..]
Izvor: filozofija.org

4

0   0

Dedukcija


Dedukcija je oblik misaonog zakljuèivanja o pojedinostima na osnovu opæenitosti ili generalizacija. To je primjena opæeg na posebno i pojedinaèno koje pripada opæemu. U metodici se dedukcija naziva još konkretizacija jer se spoznate opæenitosti konkretiziraju pojedinaènim primjerima.
Izvor: pedagogijaffsa.com


Dodajte značenje riječi Dedukcija
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Èlanstvo Dedukcije >>

Rječnik.com jest rječnik koji su pisali ljudi poput Vas i mene.
Molimo pomozite nam i dodajte poneku riječ. Sve vrste riječi su dobrodošle!

Dodaj značenje