nlb.rs

Website:https://www.nlb.rs/
Primljeni pozitivni glasovi8
Primljeni negativni glasovi7
Karma:0 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)



0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađena



Definicije (485)

1

2   0

monetizacija


Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
Izvor: nlb.rs

2

1   0

akcept


Akcept je izjava lica na koje se vuče menica, da će u roku dospeća menice na naplatu isplatiti menični dug u celini ili delimično. Ime akceptanta (lica koje isplaćuje menični dug) se nalazi na [..]
Izvor: nlb.rs

3

1   0

akceptni nalog


Instrument obezbeđenja plaćanja, a često i instrument obezbeđenja budućeg plaćanja. Akceptni nlaog izdaje dužnik i u njemu naznačuje sumu koja će se tačno određenog dana skinuti sa njegovog [..]
Izvor: nlb.rs

4

1   0

akontacija


Uplata unapred. Često se uzima i kao garancija plaćanja. U našoj zemlji se uobičajeno koristi za isplatu prve polovine plate zaposlenih.
Izvor: nlb.rs

5

1   0

nebankarske platne kartice


Nebankarske platne kartice izdaju nebankarske organizacije. Kod nas su najpoznatije Diners i American Express.
Izvor: nlb.rs

6

1   0

provizija


Naknada za posredovanje u određenom poslu. Izražava se u procentima od vrednosti posla. Bankarske provizije su cene za obavljanje bankarskih usluga.
Izvor: nlb.rs

7

1   0

žirant


Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.
Izvor: nlb.rs

8

0   0

adekvatnost kapitala


To je odnos između kapitala i rizične aktive banke, odnosno sposobnost banke da apsorbuje gubitke nastale lošim plasmanima. Našim zakonom regulisano je da je svaka banka obavezna da poslovanje oba [..]
Izvor: nlb.rs

9

0   0

akcije


Vlasničke hartije od vrednosti čijom kupovinom se stiče vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva. Svaka akcija sastoji se iz dva dela: plašta, koji sadrži osnovne podatke o samoj akci [..]
Izvor: nlb.rs

10

0   0

akcijski fond


Državna institucija koja se bavi prodajom manjinskog paketa akcija. Akcijski fond je dužan da akcije koje su mu prenete proda najkasnije u roku od šest godina od dana stupanja na snagu zakona kojim [..]
Izvor: nlb.rs


Da biste vidjeli svih 485 definicija, molimo prijavite se.